Algemene voorwaarden Platenbon

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

SNP:  de Stichting Nationale Platenbon, gevestigd en kantoorhoudende te 3708 AG Zeist aan de Arnhemse Bovenweg 100.

Koper/Gebruiker: degene die een Platenbon heeft gekocht respectievelijk die deze kaart in zijn bezit heeft en/of gebruikt.

Platenbon: de door SNP uitgegeven elektronische prepaid kaart met financiële waarde.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:  Stichting Nationale Platenbon
handelend onder de naam: Platenbon

Vestigings- & bezoekadres:
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG ZEIST

Telefoonnummer Servicedesk: 040-2901661
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: Klantenservice@platenbon.nl

KvK-nummer: 41126672
Btw-identificatienummer: NL003377775B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SNP enerzijds en de koper/gebruiker van een Platenbon anderzijds en zijn van toepassing op de Platenbon.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

SNP is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de website www.platenbon.nl bekend gemaakt en treden, tenzij anders vermeld, 30 dagen na publicatiedatum in werking.

Artikel 4 – Aanschaf en gebruik Platenbon
De Platenbon kan worden verkregen bij elke winkel van een partner die bij SNP is aangesloten (zie: www.platenbon.nl) mits deze wordt opgewaardeerd tegen een door de koper verlangde waarde met een minimum van € 5,- en een maximum van € 150,-.

De prijs van de Platenbon is gelijk aan het bedrag waarmee deze wordt opgewaardeerd. Het bedrag/tegoed op de Platenbon is 3 jaar geldig. Het tegoed op de Platenbon wordt gegarandeerd door de Stichting Derdengelden Cadeaukaarten Nederland.

Met de Platenbon kunnen producten worden gekocht in elke (web-)winkel in Nederland van partners, die zijn aangesloten bij de SNP en waar de nodige technische koppelingen tot stand zijn gebracht. De aankoopprijs van de producten wordt van het tegoed op de Platenbon afgeboekt, indien en voor zover er voldoende tegoed op deze kaart staat. Het tegoed hoeft niet in één keer te worden besteed. Indien het tegoed hoger is dan het bedrag van het gekochte product, dan blijft het restant op de Platenbon staan en kan het gebruikt worden voor een volgende betaling. Indien het tegoed op de Platenbon ontoereikend is om de aanschaf te kunnen betalen, dient het restant contant of anderszins te worden bijbetaald.

De deelnemende winkels zijn verantwoordelijk voor en leveren de gekochte producten tegen de daarvoor geldende aankoopprijzen en eventuele bezorgkosten.

Met de Platenbon kunnen alle in de deelnemende winkels voorradige producten worden gekocht, met uitzondering van tabak, beltegoed, andere giftcards en/of waardecheques en de Platenbon.

Via www.platenbon.nl kan worden bekeken hoe hoog het saldotegoed van de betreffende Platenbon is. In de winkels van de partners kan ook het saldo worden gecontroleerd door de medewerkers.

Het tegoed op een Platenbon kan niet in de winkels, aangesloten bij de SNP, worden ingewisseld voor contant geld. De SNP biedt de mogelijkheid om het saldo of het resterende saldo, onder inhouding van administratie- en handelingskosten (respectievelijk 7,5% van het (resterende) saldo en € 5,-), over te boeken naar een bankrekeningnummer in Nederland. Uitbetaling vindt alleen plaats als het (resterende) saldo toereikend is om de administratie- en handelingskosten te dekken en als gebruiker de onbeschadigde én originele Platenbon, voorzien van een begeleidende brief met daarin de benodigde gegevens (naam begunstigde en IBAN-nummer), stuurt naar Tresis, T.a.v. Servicedesk, Avignonlaan 25, 5627 GA  EINDHOVEN. Na ontvangst én controle van de betreffende Platenbon door SNP volgt uitbetaling.

Er is geen rente verschuldigd over het tegoed op de Platenbon.

De Platenbon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.

De gebruiker van de Platenbon zal gelden als de rechtmatige eigenaar en dient zorgvuldig met de Platenbon om te gaan. De SNP is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) verlies, diefstal of misbruik, in welke vorm dan ook, van een Platenbon. Er vindt geen vergoeding of uitbetaling van het saldo – in welke vorm dan ook – plaats aan een gebruiker die zich naar de wetenschap van SNP heeft schuldig gemaakt aan misbruik, diefstal, fraude, kraken van codes etc. van de Platenbon. SNP behoudt zich in een dergelijk geval uitdrukkelijk het recht voor om aangifte te doen.

Als de Platenbon per ongeluk is gebroken, gescheurd of de is barcode onbruikbaar geworden, dan kan men de Platenbon opsturen naar de SNP ter vervanging. De SNP biedt ook de mogelijkheid om het saldo of het resterende saldo, onder inhouding van administratie- en handelingskosten (respectievelijk 7,5% van het (resterende) saldo en €5), over te boeken naar een bankrekeningnummer in Nederland. Uitbetaling vindt alleen plaats als het (resterende) saldo toereikend is om de administratie- en handelingskosten te dekken en als gebruiker de onbeschadigde én originele Platenbon, voorzien van een begeleidende brief met daarin de benodigde gegevens (naam begunstigde en IBAN-nummer), stuurt naar Tresis, T.a.v. Servicedesk, Avignonlaan 25, 5627 GA  EINDHOVEN. Na ontvangst én controle van de betreffende Platenbon door SNP volgt uitbetaling.

Artikel 5 – Varia
Bij bestellingen van de Platenbon bij deze webwinkel beschikt de consument niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product (recht aan toonder). Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst die volledig is uitgevoerd op het moment dat de consument deze aankoopt.

Op de koop en het gebruik van de Platenbon, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg de bevoegde rechter.
SKC – Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten – definitieve versie 19 december 2018

Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten

Deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten zijn in werking getreden op 15 februari 2016 en gewijzigd op 19 december 2018. Deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten zijn exclusief en alleen van toepassing op Cadeaukaartuitgevers die deelnemer zijn van Keurmerk Cadeaukaarten.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: producten of diensten aangeboden door een Acceptant.

Acceptant: bedrijf, instelling en/of (web) winkel waar de Consument met een Cadeaukaart kan betalen.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten.

Besteedbare Cadeaukaart: een fysieke – waaronder een papieren cadeaubon – en / of elektronische drager waarvoor de consument tot een aangegeven bedrag – dan wel rest bedrag na deelbesteding – Aanbod kan afnemen bij de Acceptant.

Cadeaukaart in natura: een fysieke – waaronder een papieren cadeaubon – en / of elektronische drager waarvoor de consument een vooraf omschreven Aanbod kan afnemen bij de Acceptant.

Cadeaukaart: een Besteedbare Cadeaukaart of een Cadeaukaart in natura.

Cadeaukaartuitgever: de dienstverlener, altijd een rechtspersoon, die een Cadeaukaart in het economisch verkeer brengt en deelnemer is van het Keurmerk Cadeaukaarten. Dit hoeft niet de verkoper te zijn.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en een Cadeaukaart afneemt of krijgt.

Elektronisch geld: zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Expiratiedatum: de uiterste datum waarop een Consument de Cadeaukaart kan besteden bij een Acceptant.

Geldigheid: de periode vanaf de Uitgiftedatum tot de Expiratiedatum.

Saldochecker: een instrument om de waarde / het saldo en de Expiratiedatum van een elektronische Besteedbare Cadeaukaart te controleren, bijvoorbeeld via een app of website.

Stichting: de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten, KvK–nummer 64913570, p/a Postbus 70, 3956 ZS Leersum (www.keurmerkcadeaukaarten.nl).

Uitgiftedatum: de datum van verkoop van een Cadeaukaart.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen een Cadeaukaartuitgever en een Consument. De geldige versie van deze Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van de betreffende Cadeaukaartuitgever.
2.2 De Cadeaukaartuitgever maakt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden kenbaar aan de Consument door vermelding daarvan op zijn producten of door een verwijzing op zijn producten naar de vindplaats van deze Algemene Voorwaarden op zijn website.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cadeaukaarten die door een Cadeaukaartuitgever onder het Keurmerk in het economische verkeer zijn gebracht.

ARTIKEL 3 – DIENSTVERLENING
3.1 De dienstverlening van de Cadeaukaartuitgever bestaat uit het aanbieden van een Besteedbare cadeaukaart en / of een Cadeaukaart in natura.
3.2 De Cadeaukaartuitgever is duidelijk over de dienstverlening die hij aanbiedt. De voorlichting moet voldoende duidelijk zijn zodat de Consument een juiste inschatting kan maken van de aangeboden Cadeaukaart. Op de Cadeaukaart zelf en op verpakkingen die onlosmakelijk deel uitmaken van de Cadeaukaart dient de Geldigheid te worden vermeld en de contactgegevens van de Cadeaukaartuitgever dan wel een verwijzing naar de website van de Cadeaukaartuitgever waar de contactgegevens te vinden zijn. Bij een Cadeaukaart in natura wordt een globale omschrijving van de aangeboden dienstverlening vermeld. Bij een besteedbare Cadeaukaart een indicatie van de Acceptanten. Op zijn website geeft de Cadeaukaartuitgever duidelijke voorlichting over de geldigheid van de Cadeaukaart, de Acceptanten van de Cadeaukaart, en de overige voorwaarden waaronder de Cadeaukaart kan worden ingewisseld. Bij een Cadeaukaart in natura geeft de Cadeaukaartuitgever op de website een precieze omschrijving van de diensten of producten die de Consument kan afnemen.
3.3 Indien de waarde of Expiratiedatum niet op de Cadeaukaart worden vermeld, dient de Cadeaukaartuitgever te voorzien in een Saldochecker op zijn website. Op papieren cadeaubonnen worden de waarde en de Expiratiedatum of Uitgiftedatum expliciet vermeld, tenzij deze onbeperkt geldig is. In dat laatste geval kan worden volstaan met de vermelding van de waarde.
3.4 Bij een Besteedbare cadeaukaart met Elektronisch geld kan de Cadeaukaart op verschillende momenten worden besteed. Het nog resterende te besteden bedrag zal als saldo op de kaart blijven staan. Bij een papieren cadeaubon moet het bedrag in 1 keer worden uitgegeven.

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID AANBOD
4.1 De Cadeaukaartuitgever zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn en Aanbod is om de Cadeaukaart in te wisselen. Dit mede in relatie tot, de duur en aard van het af te nemen Aanbod en /of waarde van de betreffende Cadeaukaart .
4.2 De Cadeaukaartuitgever en/of Acceptant kan voorwaarden stellen aan de inwisseling van een Cadeaukaart in natura, bijvoorbeeld de verplichting van een reservering vooraf. Deze voorwaarden mogen alleen gesteld worden op grond van redelijke, organisatorische redenen en mogen geen onnodige drempels opwerpen voor de Consument om de Cadeaukaart in natura in te wisselen.
4.3 De Cadeaukaart moet zonder extra kosten kunnen worden ingewisseld. Er mogen door de Acceptant geen nadere verplichtingen worden gesteld voor het afnemen van aanvullend Aanbod bij de inwisseling van de Cadeaukaart. Eventueel door de Consument vrijwillig aanvullend afgenomen producten of diensten worden door de Acceptant bij de Consument in rekening gebracht.
4.4 Acceptanten zijn gehouden tot inwisseling van een Besteedbare Cadeaukaart voor hun Aanbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen Acceptanten vanwege economische redenen daarvan afwijken. Indien een Acceptant een bepaald product uitsluit voor inwisseling van een Besteedbare Cadeaukaart, dient de Acceptant de uitsluiting van die producten voldoende duidelijk te vermelden bij het product of de afrekenbalie in zijn winkel, dan wel op zijn webwinkel.

ARTIKEL 5 – KWALITEIT DIENSTVERLENING
5.1 De Cadeaukaartuitgever selecteert de Acceptanten van haar Cadeaukaart zorgvuldig. De Cadeaukaartuitgever let hierbij op kwaliteit, betrouwbaarheid en voldoende beschikbaarheid. De Cadeaukaartuitgever van een Cadeaukaart in natura ziet erop toe dat de Acceptant geen onredelijke exoneraties in haar algemene voorwaarden opneemt en een goede wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
5.2 Bij een Cadeaukaart in natura ziet de Cadeaukaartuitgever erop toe dat de Acceptant een goede dienst biedt die in redelijke verhouding staat tot de prijs van de cadeaukaart. De prijs van de cadeaukaart mag niet hoger liggen dan de prijs die normaal gesproken in rekening wordt gebracht bij de aangeboden diensten, als deze rechtstreeks bij de Acceptant worden afgenomen.
5.3 Bij een Besteedbare Cadeaukaart geldt dat het besteedbare bedrag gelijk is aan de nominale waarde (saldo) van de Cadeaukaart.

ARTIKEL 6 – VERHOUDING ACCEPTANT
6.1 Na het inwisselen van een Cadeaukaart voor een bepaald afgesproken Aanbod wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Acceptant. De Acceptant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afgesproken Aanbod of levering van Aanbod. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de Cadeaukaartuitgever zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.2.
6.2 Op de overeenkomst zullen de voorwaarden van de desbetreffende Acceptant van toepassing worden verklaard. Dit geldt ook voor eventuele annulerings- en boekingsvoorwaarden.
6.3 De Cadeaukaartuitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de Acceptant.

ARTIKEL 7- ELEKTRONISCHGELDINSTELLING
7.1 Een Cadeaukaartuitgever die Cadeaukaarten uitgeeft als elektronischgeldinstelling (EGI) of in samenwerking met een EGI of als vrijgestelde EGI, staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten en dient als zodanig te voldoen aan de EGI wet- en regelgeving (Wet op het financieel toezicht).

ARTIKEL 8- OMWISSELEN
8.1 Als de Consument de Cadeaukaart met Elektronisch geld niet wenst te gebruiken kan hij het verzoek doen aan de Cadeaukaartuitgever van de Cadeaukaart met Elektronisch geld om de waarde te laten uitkeren. De Cadeaukaartuitgever is verplicht het verzoek hiertoe uit te voeren maar kan redelijke (administratie)kosten in rekening brengen voor een dergelijk verzoek.
8.2 Het bepaalde in artikel 8.1 is niet van toepassing op Cadeaukaarten die uitgezonderd zijn van de Wet op het financieel toezicht, zoals papieren cadeaubonnen of Cadeaukaarten die alleen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en diensten bij de Cadeaukaartuitgever zelf, in een welbepaalde winkel of winkelketen, dan wel voor de aankoop van een beperkte reeks goederen of diensten.
8.3 De Cadeaukaartuitgever geeft op zijn website informatie over de mogelijkheden om de Cadeaukaart om te wisselen.

ARTIKEL 9- GELDIGHEID
9.1 Een Besteedbare Cadeaukaart heeft een Geldigheid van minimaal 3 jaar..
9.2 Een Cadeaukaart in natura heeft een Geldigheid van minimaal 2 jaar. Na afloop van deze geldigheidsduur biedt de Cadeaukaartuitgever aan de Consument de mogelijkheid om de Cadeaukaart eenmalig te verlengen voor maximaal 1 jaar. Voor deze eenmalige verlengingsmogelijkheid kunnen aanvullende, redelijke (administratie)kosten van maximaal 25% van de waarde van de Cadeaukaart tot een maximum van € 10,- in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10- KLACHTEN
10.1 De Cadeaukaartuitgever draagt zorg voor een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van en / of gebreken aan de Cadeaukaart. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij de Cadeaukaartuitgever worden ingediend op de door de Cadeaukaartuitgever op zijn website aangegeven wijze. Binnen tien werkdagen ontvangt de Consument bericht van ontvangst van het indienen van de klacht.
10.2 De Deelnemer informeert de klager of de klacht gegrond verklaard wordt danwel bij een gehele of een gedeeltelijke afwijzing van de klacht over de mogelijkheid dat het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
De Stichting is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen