/  Algemene Voorwaarden  

Algemene voorwaarden Platenbon

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

SNP:  de Stichting Nationale Platenbon, gevestigd en kantoorhoudende te 1213 VP Hilversum aan de Soestdijkerstraatweg 21.

Koper/Gebruiker: degene die een Platenbon heeft gekocht respectievelijk die deze kaart in zijn bezit heeft en/of gebruikt.

Platenbon: de door SNP uitgegeven elektronische prepaid kaart met financiële waarde.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:  Stichting Nationale Platenbon
handelend onder de naam: Platenbon

Vestigings- & bezoekadres:
Soestdijkerstraatweg 21
1213 VP HILVERSUM

Telefoonnummer servicedesk: 040-2901661
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@platenbon.nl  

KvK-nummer: 41126672
Btw-identificatienummer: NL003377775B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SNP enerzijds en de koper/gebruiker van een Platenbon anderzijds en zijn van toepassing op de Platenbon.

2.             Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.             Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

SNP is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de website www.platenbon.nl bekend gemaakt en treden, tenzij anders vermeld, 30 dagen na publicatiedatum in werking.

Artikel 4 – Aanschaf en gebruik Platenbon
De Platenbon kan worden verkregen bij elke winkel van een partner die bij SNP is aangesloten (zie: www.platenbon.nl) mits deze wordt opgewaardeerd tegen een door de koper verlangde waarde met een minimum van € 5,- en een maximum van € 150,-.

De prijs van de Platenbon is gelijk aan het bedrag waarmee deze wordt opgewaardeerd. Het bedrag/tegoed op de Platenbon is onbeperkt geldig. Het tegoed op de Platenbon wordt gegarandeerd door de Stichting Derdengelden Cadeaukaarten Nederland.

Met de Platenbon kunnen producten worden gekocht in elke (web-)winkel in Nederland van partners, die zijn aangesloten bij de SNP en waar de nodige technische koppelingen tot stand zijn gebracht. De aankoopprijs van de producten wordt van het tegoed op de Platenbon afgeboekt, indien en voor zover er voldoende tegoed op deze kaart staat. Het tegoed hoeft niet in één keer te worden besteed. Indien het tegoed hoger is dan het bedrag van het gekochte product, dan blijft het restant op de Platenbon staan en kan het gebruikt worden voor een volgende betaling. Indien het tegoed op de Platenbon ontoereikend is om de aanschaf te kunnen betalen, dient het restant contant of anderszins te worden bijbetaald.

De deelnemende winkels zijn verantwoordelijk voor en leveren de gekochte producten tegen de daarvoor geldende aankoopprijzen en eventuele bezorgkosten.

Met de Platenbon kunnen alle in de deelnemende winkels voorradige producten worden gekocht, met uitzondering van tabak, beltegoed, andere giftcards en/of waardecheques en de Platenbon.

Via www.platenbon.nl kan worden bekeken hoe hoog het saldotegoed van de betreffende Platenbon is. In de winkels van de partners kan ook het saldo worden gecontroleerd door de medewerkers.

Het tegoed op een Platenbon kan niet in de winkels, aangesloten bij de SNP, worden ingewisseld voor contant geld. De SNP biedt de mogelijkheid om het saldo of het resterende saldo, onder inhouding van administratie- en handelingskosten (respectievelijk 7,5% van het (resterende) saldo en € 5,-), over te boeken naar een bankrekeningnummer in Nederland. Uitbetaling vindt alleen plaats als het (resterende) saldo toereikend is om de administratie- en handelingskosten te dekken en als gebruiker de onbeschadigde én originele Platenbon, voorzien van een begeleidende brief met daarin de benodigde gegevens (naam begunstigde en IBAN-nummer), stuurt naar Tresis, T.a.v. Servicedesk, Avignonlaan 25, 5627 GA  EINDHOVEN. Na ontvangst én controle van de betreffende Platenbon door SNP volgt uitbetaling.

Er is geen rente verschuldigd over het tegoed op de Platenbon.

De Platenbon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.

De gebruiker van de Platenbon zal gelden als de rechtmatige eigenaar en dient zorgvuldig met de Platenbon om te gaan. De SNP is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) verlies, diefstal of misbruik, in welke vorm dan ook, van een Platenbon. Er vindt geen vergoeding of uitbetaling van het saldo - in welke vorm dan ook - plaats aan een gebruiker die zich naar de wetenschap van SNP heeft schuldig gemaakt aan misbruik, diefstal, fraude, kraken van codes etc. van de Platenbon. SNP behoudt zich in een dergelijk geval uitdrukkelijk het recht voor om aangifte te doen.

Als de Platenbon per ongeluk is gebroken, gescheurd of de is barcode onbruikbaar geworden, dan kan men de Platenbon opsturen naar de SNP ter vervanging. De SNP biedt ook de mogelijkheid om het saldo of het resterende saldo, onder inhouding van administratie- en handelingskosten (respectievelijk 7,5% van het (resterende) saldo en €5), over te boeken naar een bankrekeningnummer in Nederland. Uitbetaling vindt alleen plaats als het (resterende) saldo toereikend is om de administratie- en handelingskosten te dekken en als gebruiker de onbeschadigde én originele Platenbon, voorzien van een begeleidende brief met daarin de benodigde gegevens (naam begunstigde en IBAN-nummer), stuurt naar Tresis, T.a.v. Servicedesk, Avignonlaan 25, 5627 GA  EINDHOVEN. Na ontvangst én controle van de betreffende Platenbon door SNP volgt uitbetaling.

Artikel 5 – Varia
Bij bestellingen van de Platenbon bij deze webwinkel beschikt de consument niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product (recht aan toonder). Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst die volledig is uitgevoerd op het moment dat de consument deze aankoopt.

Op de koop en het gebruik van de Platenbon, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg de bevoegde rechter.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de Platenbon? Klik hier.

Veel gestelde vragen   .   Contact   .   Algemene Voorwaarden   .   Winkelzoeker   .   Privacy   .   Zakelijk